Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumluları ve yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğünün kriterlerinin somutlaştırılması nedeni ile veri sorumlusu sıfatıyla YILMAZER AVUKATLIK ve DANIŞMANLIK (“YILMAZER”) tarafından hazırlanmıştır.

İş başvurularınız sırasında tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, İnsan Kaynakları Birimi tarafından ihtiyaca yönelik ileride kullanılmak amacı ile nitelikli aday çalışan havuzunun oluşturulması, YILMAZER’ e ait insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, maaş politikası, promosyonlar ve hediyelerden faydalandırılması ve ayrıca YILMAZER’ in ve tarafımızla iş ilişkisi içerisinde olan 3.  kişiler ile hukuki yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini, YILMAZER’ in hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile tarafımızın uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Bu kapsamda tarafımızca işlenen kişisel verileriniz kimlik ve iletişim başlıklı kişisel verileriniz olup sistemimize göndereceğiniz CV kapsamında tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerin muhafaza ve imhasına ilişkin genel KVKK Politikamız hükümleri amirdir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartları hükmüne göre;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Açık rızanın alınması halinde rızaya dayalı olarak

Hukuki sebeplerinden en az birine dayanarak internet sitemiz üzerinden otomatik olan yollarla işlenebilmektedir.

Şayet CV içeriği ile tarafımızla Kanun anlamında özel nitelikli kişisel veri paylaştı iseniz, Kanunun 6.maddesinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartına göre açık rızanızın alınması suretiyle işlenecektir.

İş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler, iştiraklerimiz ile yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği; kişisel verilerinizin,

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5 ) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı kapsamındaki taleplerinizi,

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre YILMAZER AVUKATLIK ve DANIŞMANLIK Balgat Mahallesi, 1418. Sokak, No:10/15, Menekşe Business Center, Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak, elektronik posta üzerinden info@yilmazeravukatlik.com  e-posta adresine iletebilirsiniz.