Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10‘uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu sıfatıyla YILMAZER AVUKATLIK ve DANIŞMANLIK (“YILMAZER”) tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kişisel veri, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya açık rızanın alınması hukuki sebebine dayanarak internet sitemiz üzerinden başvuru formu doldurulması suretiyle fiziki ortamda toplanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Formda yer alan kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müvekkil ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

YILMAZER iş faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

çerçevesinde işlenmekte ve ilgili yasalar kapsamında öngörülen saklama süreleri sonunda imha edilmektedir

 • Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ilgili kişiler, kişisel veriler üzerindeki haklarını kullanmak için YILMAZER İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra “Balgat Mahallesi, 1418. Sokak, No:10/15, Menekşe Business Center, Çankaya/ANKARA” adresine şahsen / noter kanalıyla veya YILMAZER’in daha önce bildirdiği e-posta adresleri üzerinden info@yilmazeravukatlik.com  adresine “KVKK Başvuru” konu başlığı ile gönderebilirler.